Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Thursday, October 31, 2013

Greek -- SaLuSa, 29 Οκτωβρίου 2013SaLuSa, 29 Οκτωβρίου 2013


Ο μετασχηματισμός των εαυτών σας επιταχύνεται και αρχίζετε να νιώθετε τις υψηλότερες ενέργειες που σας περιβάλλουν, ανεξάρτητα από την περίσταση στην οποία βρισκόσαστε. Παρότι το παλιό σύστημα ακόμη παίζει τα παιχνίδια του με ένταση, εσείς το διαισθάνεστε αυτό μέσω των υψηλότερων δονήσεών σας και κρατιέστε μακριά από τα πισωγυρίσματα των χαμηλότερων αυτών δονήσεων. Η επιλογή αυτή ήταν δική σας ενώ εμείς σας παρατηρούμε διακαώς που ανυψώνεστε τόσο ψηλά, δίνοντας ολοένα και λιγότερες πιθανότητες στις χαμηλότερες ενέργειες να επηρεάζουν την ύπαρξή σας. Όλο και περισσότεροι αποτραβιέστε μέσα στον εσωτερικό σας κόσμο, και αποκτάτε την κατάλληλη καθοδήγηση ώστε να αισθανθείτε πλήρως και να βιώσετε τις αλλαγές μέσα σας, καθώς τίποτε πλέον από όσα συμβαίνουν στον έξω κόσμο δε μπορούν να ικανοποιήσουν την ακόμη μεγαλύτερη απαίτησή σας για υψηλότερη γνώση. Αυτή βρίσκεται μέσα σας, και το σώμα σας αλλάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να διαβάζει και να μεταφράζει το ακριβές τμήμα της γνώσης που χρειάζεστε, τη στιγμή που το ζητάτε. Προετοιμαζόσαστε για μια κατάσταση ύπαρξης με πλήρη γνώση, και ξέρουμε ότι αρχίζετε να νιώθετε αρκετά άνετα με την αναζήτηση των πάντων στρεφόμενοι μέσα σας. Όσο περισσότερη σοφία αποκτάτε με τον τρόπο αυτό, τόσο περισσότερο εμπιστεύεστε και τον εαυτό σας. Εξασκηθείτε σε αυτό, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση στη διαδικασία της πλήρους αλλαγής, και κανείς δεν ξέρει καλύτερα από εσάς αυτό που πρέπει να γίνει κατόπιν, παρά μόνο εσείς.

Wednesday, October 30, 2013

Italiano -- SaLuSa 29 ottobre 2013

SaLuSa, 29 ottobre 2013


La trasformazione di voi stessi prosegue ad un ritmo accelerato, e si stanno cominciando a sentire le energie superiori dentro di voi, ed intorno a voi, non importa quale situazione vi troviate, e nonostante che il vecchio sistema continua a fare la sua partita, con una certa intensità, sempre sentite vibrazioni più elevate, e non rimanete voi stessi bloccati nel ciclo di vibrazioni inferiori. Questa è la vostra scelta, e vi stiamo così attentamente osservando mentre innalzate voi stessi in modo molto elevato, e dando sempre meno possibilità di abbassarvi le energie, tanto da influenzare il vostro essere. Sempre più vi state formando nel vostro mondo interiore, e siete guidati per sentire pienamente, e sperimentare, tutte le modifiche interiori, come nulla sul mondo esterno, è in grado di soddisfare la vostra richiesta sempre crescente di conoscenza superiore. E 'all'interno di ciascuno di voi, ed il vostro corpo, state cambiando il modo in cui si può facilmente leggere e tradurre, la parte esatta del sapere, di cui avete bisogno, in ogni momento che lo si richiede. Vi state preparando allo stato di conoscenza dell'essere, e sappiamo che state iniziando a sentirvi a vostro agio, con la ricerca di tutte le informazioni al suo interno. Più saggezza si riceve, maggiore si crea più fiducia in voi stessi. Mettetela in campo, in quanto è necessario nel processo del vostro cambiamento generale, e nessuno sa meglio di voi, ciò che si dovrebbe fare esteriormente.

Italiano -- SaLuSa 25 ottobre 2013

SaLuSa, 25 ottobre 2013


Siamo sempre presenti, ed inviandovi le nostre energie amorevoli, anche se vi sentite occupati e col bisogno di concentrarvi, su attività che richiedono la vostra attenzione fisica completa. Sappiamo che non è molto facile mantenere la vostra calma, e la vostra prospettiva più elevata della realtà, dove le situazioni e le persone intorno a voi sono di vibrazioni inferiori, e creano un'atmosfera stressante, e l'invio di queste energie stanno influenzando anche voi. E ' bene prendere solo una breve pausa momentanea, e rendersi conto che la vostra presenza in certi luogi, è attualmente necessaria, ed è conseguenza della scelta di aiutare gli altri, ed influenzarli ora con le energie superiori. Questo breve momento di realizzazione, vi aiuterà ad essere consapevoli del proprio campo di energia, che vi conforterà e vi darà sensazione di gioia.

Bulgarian -- СаЛуСа – 29 октомври 2013г.

СаЛуСа – 29 октомври 2013г.Ние Вашата трансформация се ускорява и вие започвате да усещате по-висшите енергии в себе си и във всичко около вас, без значение в каква ситуация сте. Въпреки че старата система все още разиграва играта си с известна сила, вие винаги усещате това, което е от по-висши вибрации и не оставате заключени в примката на по-ниски вибрации. Това е ваш избор и ние наблюдаваме с вълнение всички вас, които се извисявате толкова високо и давате все по-малко и по-малко шанс на по-ниските енергии да влияят на съществуването ви. Все повече и повече сте привличани във вътрешния си свят и сте насочвани да почувствате и да изпитате изцяло всичките вътрешни промени, тъй като нищо, което се случва във външния свят, не може да удовлетвори все по-нарастващата ви нужда от по-висше знание. То е във всеки един от вас и тялото ви е променяно по начин, по който то може лесно да чете и превежда точната част от знанието, от което се нуждаете във всеки момент, когато питате. Вие се подготвяте за състоянието на съществуване на знание за всичко и ние знаем, че започвате да се чувствате много удобно с търсенето на цялата информация във вас. Колкото повече мъдрост получавате по този начин, толкова повече вяра в себе си създавате. Практикувайте това, тъй като то е необходимо в процеса на цялостната ви промяна и никой не знае по-добре от вас какво трябва да направите след това.

Tuesday, October 29, 2013

German -- SaLuSa – 29.Oktober 2013


SaLuSa – 29.Oktober 2013Eure Transformation beschleunigt sich, und ihr spürt allmählich die höheren Energien in euch und überall um euch, – ungeachtet der Situation, in der ihr euch jeweils gerade befindet. Und obwohl das alte System immer noch mit einiger Intensität sein 'Spiel' betreibt, spürt ihr doch immer auch schon jene höheren Schwingungen und lasst euch nicht von der 'Schlinge' niederer Schwingungen einsperren. Dies ist eure Entscheidung, und wir beobachten recht emsig all Jene unter euch, die sich sehr schnell weiter aufwärts entwickeln und den niederen Energien immer weniger Chancen einräumen, ihr Dasein noch weiter beeinflussen zu können. Ihr werdet immer tiefer in eure innere Welt hineingezogen und werdet angeleitet, gänzlich all die inneren Veränderungen spüren und erfahren zu können; denn nichts von dem, was im Außen geschieht, kann eure Suche nach höherer Erkenntnis noch befriedigen. Es ist in euch, und euer Körper wird so verändert, dass er exakt jenen Teil des Wissens, den ihr benötigt, in jedem Augenblick eures Hinterfragens ganz leicht „lesen“ und für sich „übersetzen“ kann. Ihr werdet allmählich bereit für den gesamten Wissens-Zustand des Seins, und wir wissen, dass ihr euch mit der Suche nach Information in eurem Innern allmählich sehr wohlfühlt. Je mehr Weisheit ihr auf diesem Wege empfangt, desto mehr Selbstvertrauen wird in euch erzeugt. Übt euch darin, denn das ist für den gesamten Prozess eures Wandels notwendig, und niemand anderes als ihr selbst weiß besser, was ihr als Nächstes tun solltet.

Spanish -- SaLuSa 29 de octubre de 2013SaLuSa 29 de octubre de 2013

La transformación de ustedes mismos se está acelerando y están empezando a sentir las energías más altas dentro y alrededor de ustedes, no importa cuál sea la situación en la que se encuentran. A pesar de que el viejo sistema sigue jugando su juego con cierta intensidad, ustedes siempre sienten las mayores vibraciones y no se quedan encerrados en la rueda de las bajas vibraciones. Esta es su elección y estamos mirando ansiosamente a todos los que se están elevando a sí mismos muy alto y les están dando cada vez menos posibilidades a las energías bajas de influir en su ser. Cada vez más se están enfocando en su mundo interior y son guiados a sentir y experimentar plenamente todos los cambios en su interior, ya que nada de lo que sucede en el resto del mundo pueda satisfacer su petición de conocimiento superior. Ese cambio es en el interior de cada uno de ustedes, y su cuerpo está cambiando la forma en que pueden leer y traducir fácilmente la parte exacta en la que usted necesita saber a cada momento qué preguntar. Ustedes se están alistando para todo el estado del conocimiento de ser, y sabemos que se están comenzando a sentir muy cómodos con la búsqueda de toda la información en su interior. Mientras más sabiduría reciba de esta manera, más confianza crearán en sí mismos. Sólo practíquenlo, ya que es necesario en el proceso de su cambio global, y nadie sabe mejor que ustedes lo que deben hacer después.

Dutch -- SaLuSa 29. 10. 2013


SaLuSa, 29. 10. 2013


Jullie transformatie versnelt zich, en jullie beginnen de hogere energieën binnenin en rondom je heen te voelen, maakt niet uit in welke situatie je verkeert. Ondanks dat het oude systeem nog steeds zijn spel met enige intensiteit speelt, verneem je altijd datgene wat van hogere vibraties is en houdt je jezelf niet opgesloten in het kringetje van lagere vibraties. Dit is jullie keuze en wij kijken vol verwachting naar jullie allen die zichzelf zo hoog verheffen en de lagere energieën hun wezen zo min mogelijk laten beïnvloeden. Meer en meer worden jullie in jullie innerlijke wereld getrokken en worden begeleid om volledig al de veranderingen binnenin te voelen en te ervaren, daar niets wat er in de buitenwereld plaatsvindt je steeds groter wordende zucht naarr hogere kennis kan bevredigen. Het is binnenin een ieder van jullie, en jullie lichaam wordt veranderd op een manier dat het eenvoudig het exacte onderdeel van datgene wat je op ieder moment nodig hebt kan lezen en vertalen. Jullie worden gereed gemaakt voor een alles wetende staat van zijn, en wij weten dat jullie je op je gemak beginnen te voelen met het zoeken van alle informatie in jullie innerlijk. Hoe meer wijsheid jullie op deze manier ontvangen, des te meer vertrouwen in jezelf gecreëerd wordt. Oefen het, daar het nodig is in het proces van jullie algehele verandering, en niemand weet beter wat je vervolgens zou moeten doen dan jij.

Swedish -- SaLuSa 29 oktober 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 29 oktober 2013
Omvandlingen av er själva snabbas upp och ni börjar känna de högre energierna inom er och runt om er, oavsett vilken situation ni befinner er i. Trots att det gamla systemet fortfarande spelar sitt spel med viss intensitet så känner ni hela tiden de högre vibrationerna och låser inte in er själva i kretsen av lägre vibrationer. Detta är ert val och vi tittar så ivrigt på er alla som höjer sig själva så väldigt högt och på det sättet ger mindre och mindre chans för de låga energierna att påverka er.

Ni dras mer och mer till er inre värld och blir vägledda till att fullt ut känna och uppleva alla förändringarna inom er, för ingenting sker i den yttre världen som kan tillfredsställa era allt större krav på högre vetande. Det sker inom var och en av er och er kropp håller på att förändras så att den med lätthet kan läsa och översätta precis den del av vetande som ni behöver i det ögonblick ni frågar. Ni är redo för det tillstånd av vetande ni kommer att få när slöjan faller, och vi vet att ni börjar känna det bekvämt att söka efter all information inom er. Ju mer visdom ni får på det sättet, ju mer tillit till er själva skapar ni. Öva er i detta, för det är nödvändigt i processen av den övergripande förändring som sker, och ingen vet bättre än ni själva vad ni skall göra härnäst.

Mandarin -- 【银河联邦】【SaLuSa】2013年10月29日信息
银河联邦】【SaLuSa20131029日信息每一天你的振 你的转变正在加速,你正开始感到你之内和周围更高的能量,无论在什么情况下。尽管旧系统依旧玩着它的游戏(伴随着一些强度),你总是感受到这个更高的振动,并不把自己锁在较低振动的循环中。这是你的选择,我们急切地观察着你们提升自己并给予较少的机会让较低的能量影响你的存在。你越来越多被吸入内在的世界,被指引去充分感到和体验所有的内在改变,因为外在发生的一切都无法满足你对最更高知识的不断增加的渴求。它在你之内,你的身体已被改变,它可以轻易阅读和转译你所请求的切实部分知晓。你正为全知状态做准备,我们知道你开始对在内在寻找所有信息感到舒适。你在这样的方式中收到更多的智慧,你之内更多的信任就被创造。练习它,因为这在你的整体改变中是有必要的,没什么比你更知道你接下来要做什么。

你与更高现实的连接和体验正在增加,你可以看到这一点,如果你专注于某样东西,它就会被揭示给你,会带给你非常强烈和有力的喜悦与快乐。这在最舒服的方式中为你发生,因为我们明白你依旧在体验“另一面”的感觉(恐惧和愤怒),如果我们谈论这些感觉之间的巨大不同,这会在你的头脑中创造混乱。我们正仔细地观察着你的进展,正强化我们发送给你的能量。我们正与那些希望体验它的人加强联系,我们正与你分享更多(比你此刻所预期的)。这一切都处于流向你的能量中,你的心正处理比以往更加多的信息,你可以直接通过心跳来感受。记住你所有的内在改变也在改变着你的肉身---能够接收所有强力的爱与光而不被淹没。

Portuguese from Brazil -- SaLuSa 29. 10. 2013


stock photo : Brazilian flag butterfly flying, isolated on white background
SaLuSa 29.10.2013  Vossa transformação está se acelerando, e estão começando a sentir as energias mais elevadas dentro de vocês e ao seu redor, não importa a situação em que estejam. Apesar do antigo sistema ainda estar jogando seu jogo com alguma intensidade, vocês sempre sentem as vibrações mais elevadas e não se mantem presos ao circuito das vibrações mais baixas. Esta é a sua escolha e estamos tão ansiosamente vendo todos vocês estão se elevando muito alto e estão dando cada vez menos chance para que as baixas energias possam influenciar o seu ser. Cada vez mais vocês estão sendo arrastados para o seu mundo interior, sendo guiados a sentirem-se integralmente e a experimentar todas as mudanças interiores, pois nada que aconteça no mundo exterior poderá satisfazer os seus pedidos por elevados conhecimentos. Isto está dentro de cada um de vocês, e seu corpo está sendo mudado de maneira a poder facilmente ler e traduzir a exata parte do conhecimento que tem necessidade, em cada momento que pedir. Vocês estão se preparando para todo o estado de saber do ser, e sabemos que vocês estão começando a sentir-se muito confortáveis com a procura de todas as informações em seu interior. Quanto mais sabedoria vocês receberem desta maneira, mais confiança em si mesmos será criada. Pratiquem isso, pois é necessário no processo de sua mudança global, e ninguém sabe melhor do que você, o que deve ser feito ao seu redor.

Croatian -- SaLuSa 29.10.2013


SaLuSa - 29. listopada 2013Vaša transformacija se ubrzava i vi počinjete osjećati više energije unutar vas i svuda oko vas, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazite. Unatoč starog sustava koji još uvijek igra svoju igru s nekim intenzitetom, vi uvijek osjećate te više vibracije i ne ostajete zaključani u omči nižih vibracija. To je vaš izbor, a mi tako oduševljeno gledamo sve vas koji se uzdižete tako visoko i dajete sve manje šansi nižim energijama da utječu na vaše biće. Sve više i više se uvlačite u svoj unutarnji svijet, i vođeni ste da osjetite i doživite sve promjene unutar sebe, jer ništa što se događa u vanjskom svijetu ne može zadovoljiti sve veće zahtjeve za višim znanjem. To je unutar svakog od vas, i vaše tijelo se mijenja na način na koji lako možete čitati i prevesti točan dio znanja koje trebate u svakom trenutku kada pitate. Vi postajete spremni za sveznajuće stanje bića, a mi znamo da se počinjete osjećati vrlo ugodno tražeći informacije unutar sebe. Što ste više mudrosti primili na takav način, stvorili ste više povjerenja u sebe. Prakticirajte to, jer to je potrebno u procesu vaše sveukupne promjene, a nitko ne zna bolje od vas što dalje treba učiniti.

English -- SaLuSa 29.10.2013


SaLuSa 29. 10. 2013


The transformation of yourselves is quickening, and you are beginning to feel the higher energies within you and all around you, no matter what situation you are in. In spite of the old system still playing its game with some intensity, you always sense that of higher vibrations and do not keep yourselves locked in the loop of lower vibrations. This is your choice and we are so eagerly watching all of you that are raising themselves so very high and are giving less and less chance to lower energies to influence your being. More and more you are being drawn into your inner world and are guided to fully feel and experience all the changes within, as nothing happening on the outside world can satisfy your ever greatening request for higher knowledge. It is inside of each of you, and your body is being changed the way that it can easily read and translate the exact part of knowing that you are in need of at each moment that you ask. You are getting ready for all knowing state of being, and we know that you are starting to feel very comfortable with searching for all information in the inside. The more wisdom you receive such way, the more trust in yourselves is created. Do practice it, as it is necessary in the process of your overall change, and no one knows better what you should do next than you.

Your connections and experiences with higher reality are growing and you can see it for yourself that if you put your attention and intention to something, it will be revealed to you and will bring you very intense and powerful feeling of joy and happiness. It is happening the way which is most comfortable to you, as we understand that you are still experiencing also “the other side” feelings of fear and anger and, if we can speak of it as being great difference between those feelings, this can create confusion within your mind. We are carefully watching your progress and are intensifying our energies that are being sent. We are strengthening our connections with all those that want to experience it, and we are sharing more with you than you would expect at this moment. It is all within the energy that flows to and through you, and your heart is processing so much more information than ever before, and you can literally feel it in your own heart beat. Remember that all your inner changes are also changing your physical body to be able to receive all the powerful Love and Light without being overwhelmed.

Your physical body also needs to be cleared from all the old, usually experienced as some kind of illness or pain. You might forgot that you felt pain in some area of your body but your cells remember and with your physical transformation you might feel as being sick or feel pain on the places that you never would think of. With higher energy spreading within your physical body, the process of your change is being completed as nothing more will stand between you and your experience of your higher reality. So listen to your body and give it attention that is required, as your physical form is that instrument which enables you to sense and feel all that beauty of Love that once again is flowing so freely through you. Express gratitude to the form that allowed you to gain such wisdom and is connected so powerfully with all life there is, and remember that all life is Creation and the difference between physical and non physical expression of Creation are thinning, as everything is created out of Love and is experienced as Light forming into endless forms.

I am SaLuSa from Sirius and right now I am expressing great joy over your enormous power of will to continue with the search that started very long time ago and that is bringing us so very close. For many of you the search within lower vibrations is almost completely over, and we are here to help you with entering the search within higher vibrations, which offers so much more.   

Channeller: MADAD

Available in 25 Languages

Monday, October 28, 2013

Slovak -- SaLuSa 25. októbra 2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 25. októbra 2013


My sme vždy prítomní a posielame Vám naše milujúce energie, dokonca aj keď ste zaneprázdnení a potrebujete sa sústrediť na aktivity ktoré vyžadujú Vašu úplnú fyzickú prítomnosť. Vieme, že nie je jednoduché udržať si pokoj a pohľad na realitu z vyššej perspektívy, keď situácie a ľudia okolo Vás majú nižšie vibrácie, vytvárajú napätú atmosféru a tieto energie ktoré vysielajú do okolia ovplyvňujú aj Vás. Je dobré dať si aspoň krátku prestávku a uvedomiť si, že Vaša prítomnosť na danom mieste, kde sa práve nachádzate je potrebná a bola to Vaša voľba pomôcť ostatným a ovplyvňovať ich práve teraz svojimi vyššími energiami. Tento krátky moment uvedomenia si Vám pomôže uvedomovať si svoje vlastné energetické pole a to Vás ukľudní a dá Vám pocit radosti.

Sunday, October 27, 2013

Hungarian -- SaLuSa 2013. október 22.
SaLuSa / 2013. október 22.

MADAD közvetítése
Érzitek a szabadságot, amivel most mindannyiotok rendelkezik: azt a szabadságot, hogy választhattok a rendelkezésetekre álló sok csodálatos lehetőség közül, ha elengeditek a „régit”?! Itt most nem a felébredési és felemelkedési (vagy ellenkező) választásbeli lehetőségetekről beszélünk, hanem a további tapasztalatokkal kapcsolatos választási lehetőségekről vagy döntések meghozataláról, mert most rendelkeztek a szabadsággal, hogy megtehessétek ezt anélkül, hogy visszavetnének benneteket a negatív energiák, amik nem is olyan régen még mindannyiotok körül örvénylettek. Most lehetőségetek van vízióitok és álmaitok szabad követésére, és már nincs oly „hatalmas” erő körülöttetek, ami gátat szabhatna törekvéseiteknek, hacsak ti nem engeditek ezt meg. A magasabb valóságotok hívó szava egyre erősödik – minden egyes vágyódó gondolatotokkal, hogy ott lehessetek,- és ezek a gondolatok egy „hihetetlennek” tűnő erőt és energiát hoznak létre, amik elvezetnek oda, hogy a [számotokra] tökéletes pillanatban mindannyian megtesztek minden szükséges előkészületet a befejezéshez. Tüzetesen követjük előrelépéseiteket, mert köztetek mindenki, aki úgy döntött kapcsolatban marad velünk, folyamatosan fogadják a beérkező energiáinkat, vagy közvetlenül vagy üzeneteinken keresztül, és mi nagyon boldogok vagyunk, amikor a hozzánk visszaküldött csodálatos, erőteljes reakcióitokat érzékeljük.

Készítsétek magatokat lényegesen több változás megtapasztalására, amik a tetemesen növekvő tudatos létezéseteknek köszönhetően fog lejátszódni és közben ne feledjétek, hogy minden, ami ott [világotokban] történik, a ti akaratotok és döntésetek kifejeződése. Ha arra összpontosítotok, hogy meg akarjátok tapasztalni minden ember életminőségének gyors növekedését, akkor így hozzájárultok a szükséges energiákkal, hogy az megvalósulhasson; az érzést megosztjátok másokkal, így az energia jelentős mértékben tovább fog növekedni. Ha azonban, úgy döntötök, „kivárjátok, mi történik következőnek”, akkor az átalakulás tempója az adott aktuális gondolataitokat fogja tükrözni. Tudjuk, hogy lassan már kifáradtok mindig újra és újra a pozitív dolgokra való fókuszálásban, és még mindig nem felismerhető számotokra, hogy azok valóban megvalósulnak; mégis tudatában vagytok annak, hogy a ti döntésetek az volt, másoknak mutatjátok az utat, hogy ők követhessenek benneteket; ti magatoknak is kellett egy kis idő, hogy sok személyes témát megtisztítsatok, amik blokkolták az energia tiszta áramlását és (fékező) hatással voltak teremtő erőtökre. Érezzétek, ahogyan a felismerés összecseng belsőtökkel és ahogyan ellát minden szükségessel, hogy arra koncentrálhassatok, amit megtapasztalni kívántok. Ez a kívánság a tiszta energia kifejeződése, ami a magasabb valóságotokból áramlik, amivel szeretnétek összekapcsolódni és ez kölcsönözheti a csodálatos érzeteket, melyeket megtapasztaltok, ha a választásotoknak megfelelő valóság felé indultok.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és ebben a mai üzenetben arról beszélünk, amit a ti választásotok (döntéseitek) alapján tapasztaltok. Ez a döntési szabadság soha nem állt rendelkezésetekre ennyire nyitott formában, mint most, és ezért szeretnénk benneteket még jobban inspirálni, használjátok ki ezt a döntési szabadságot – használva az egyre erősödő belső erőtöket és bölcsességeteket, amikre oly rövid idő alatt a sok [élet]leckéből szert tettetek. Kijelenthetjük, hogy ez a „TI döntésetek”, mert senki más nem felelős a saját tapasztalatitokért, mint ti magatok. Tudjuk, hogy készen álltok felvállalni ezt a felelősséget és követitek evolúciós fejlődésetek végtelen ösvényét. Mi már látunk benneteket velünk együtt, a közös valóságunkban, amit közösen választottunk.  Csatornázta:MADAD

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Hungarian -- SaLuSa 2013. október 18.
SaLuSa / 2013. október 18.

MADAD közvetítése
Az Egység-Lét érzése és a boldog öröm olyan intenzitással vesznek körbe benneteket, amit még soha korábban nem tapasztaltatok és örülünk az rácsodálkozásnak, amikor ezek az érzések oly erőteljesen hatnak lényetekre, mert szándékaitokat és kívánságotokat olyan magasra helyeztétek; és ez teszi lehetővé, hogy egy folyamatosan mélyülő és beteljesült érzés hat át benneteket a Minden Létező Egységével. Minél tudatosabbá váltok erre az energiára, annál jobban szeretnétek „megmerítkezni” benne, mert tiszta SZERETETBŐL és tiszta FÉNYBŐL vannak és segítenek nektek, hogy teljes mértékben megszabaduljatok a régi energiamintázatoktól. A végső tisztítás ezen fázisában előfordulhat, hogy hirtelen hangulati ingadozásokat tapasztaltok és hirtelen rátok törő érzéseket, ami a régi témák tisztításával állnak kapcsolatban, anélkül, hogy még egyszer át kelljen élnetek a szokványos procedúrát, amit mindannyian nagyon jól ismertek. Ez az erős akaratotokból ered, szándékotokból és döntésetekből, amin keresztül csodálatosan manifesztáltátok ezt a záró tisztítást, kísérve az angyali-birodalom és a szellemi vezetők jelenléte által; és ez lehetővé teszi számunkra, hogy lényegesen többet oszthassunk meg veletek, kiknek az a kívánsága, hogy érezzék kölcsönös kapcsolatunkat ebben a pillanatban.

Saturday, October 26, 2013

Turkish -- SaLuSa ( Yıldızlardan Bir Dost) 25.10.2013


SaLuSa (Yıldızlardan Bir Dost) 25.10.2013Biz buradayız ve siz meşgul olsanız da ve bütün fiziksel dikkatinizi odaklamak durumunda olduğunuz aktivitelerle bile uğraşsanız da size sevgi dolu enerjilerimizi yollamaya devam ediyoruz. Biz çevrenizdeki insanların düşük enerjilerle stresli bir atmosfer yarattıkları ve sizi de etkileyen bu enerjileri yaydıkları zamanlarda sakinliğinizi ve realiteye yüksek perspektiften bakışınızı korumanızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Sadece kısa bir mola alarak o anda bulunduğunuz yerdeki varlığınızın gerekli olduğunun ve diğerlerine yardım etmenin kendi seçiminiz olduğunu bilerek yüksek enerjilerinizle onları etkilediğinizin farkına varmak en iyisidir. Bu kısa zamandaki kavrayışınız size kendi enerji alanınızın farkına varmanızda yardımcı olarak huzur ve neşe verecektir.

Ukrainian -- SaLuSa 25.10.2013
Ukrainian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15315535SaLuSa 25.10.2013 


Ми невідлучні і надсилаємо вам наші люблячі енергії, навіть якщо ви зайняті і вам потрібно зосередитися на діяльності, яка вимагає вашої повної фізичної уваги. Ми знаємо, що дуже не легко підтримувати ваш спокій і вашу перспективу вищої реальності, коли навколо вас знаходяться ситуації і люди з нижчими вібраціями, які створюють напружену атмосферу і надсилають свої енергії, які впливають також на вас. Це добре тільки на короткий момент і ви усвідомлюєте, що ваша присутність в цьому місці зараз потрібна і це був ваш вибір, щоб допомогти іншим і вплинути на них зараз вашими вищими енергіями. Цей короткий момент реалізації допоможе вам зрозуміти ваше власне поле енергії, яке буде давати вам комфорт і відчуття радості.

Russian -- СаЛуСа. Сообщение от 25.10.2013


Russian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 14491016СаЛуСa 25.10.2013

 

  Мы всегда с Вами и посылаем любовь, даже если Вы очень заняты и полностью фокусируетесь на своей физической деятельности. Мы знаем, что нелегко удерживать спокойствие духа и перспективы высоких реальностей, когда ситуации и люди вокруг пребывают в низких энергиях и создают стрессовые ситуации, что отрицательно воздействует на Вас. Очень хорошо, если хоть ненадолго Вы можете переключаться и осознавать, что Ваше присутствие там, где Вы есть сейчас, необходимо на данный момент. Это был Ваш выбор помочь другим получать высокие вибрации через себя. Данное осознание помогает Вам оставаться в своем собственном поле частот, что способствует тому, чтобы Вы всегда чувствовали радость жизни и комфорт.

Portuguese from Brazil -- SaLuSa 25.10.2013


stock photo : Brazilian flag butterfly flying, isolated on white background
SaLuSa 25.10.2013  Estamos sempre presente e enviando-lhes nossas amorosas energias, mesmo se você estiver ocupado e precisar se concentrar em atividades que requeiram sua completa atenção física. Sabemos que não é muito fácil manter a calma e uma perspectiva mais elevada da realidade quando as situações e as pessoas ao seu redor são de vibrações mais baixas, e estão criando um ambiente estressante e irradiando essas energias que estão influenciando a você também. Faça apenas uma momentânea e breve pausa, e perceba que a sua presença neste local onde está é necessária, e foi sua a escolha de ajudar as outras pessoas e influenciá-las com as suas energias agora mais elevadas. Este breve momento de realização, vai ajudá-lo a perceber o seu próprio campo de energia, o que lhe dará conforto e sensação de alegria.

Friday, October 25, 2013

Croatian -- SaLuSa - 25. listopada 2013


SaLuSa - 25. listopada 2013Mi smo uvijek prisutni i šaljemo vam naše energije pune ljubavi, čak i ako ste zauzeti i trebate se fokusirati na aktivnosti koje zahtijevaju vašu punu fizičku aktivnost. Znamo da nije lako zadržati svoj mir i svoju višu perspektivu stvarnosti, kada su situacije i ljudi oko vas nižih vibracija, i stvaraju stresnu atmosferu i šalju te energije koje utječu i na vas. Dobro je uzeti samo kratki trenutak za pauzu, i uvidite da je vaša prisutnost na mjestu na kojem ste trenutno potrebna, a to je bio vaš izbor da pomognete drugima i sada utječete na njih s vašim višim energijama. Ovaj kratki trenutak uviđanja pomoći će vam da budete svjesni svog vlastitog energetskog polja, koje će vam dati udobnost i osjećaj radosti.

Bulgarian -- СаЛуСа – 25 октомври 2013г.

СаЛуСа – 25 октомври 2013г.Ние Ние винаги присъстваме и ви изпращаме любящите си енергии дори ако сте заети и трябва да се фокусирате върху дейности, които изискват пълното ви физическо внимание. Ние знаем, че не е много лесно да поддържаш спокойствието си и по-висшата си перспектива за реалността, когато ситуациите и хората около вас са от по-ниски вибрации и създават стресираща атмосфера и изпращат тези енергии, които влияят също и на вас. Добре е да предприемате макар и кратък момент на почивка и да осъзнаете, че присъствието ви в мястото, където по настоящем сте, е необходимо и че ваш избор беше да помогнете на другите и да им повлияете сега с по-висшите си енергии. Този кратък момент на осъзнаване ще ви помогне да сте наясно със собственото си енергийно поле, което ще ви успокои и ще ви даде чувство на радост.

Spanish -- SaLuSa 25 de octubre de 2013SaLuSa 25 de octubre de 2013

Siempre estamos presentes y enviándoles nuestras energías amorosas, incluso si ustedes están ocupados y necesitan concentrarse en las actividades que requieren su completa atención física. Sabemos que no es muy fácil mantener su calma y su elevada perspectiva de la realidad cuando las situaciones y las personas que te rodean son de bajas vibraciones y están creando ambientes estresantes y enviando estas energías que los influyen también. Es bueno tomar sólo un descanso breve y darse cuenta de que su presencia en ese lugar en que se encuentran actualmente es necesaria, y es su elección ayudar a los demás e influir en ellos con sus energías más altas ahora. Este breve momento de realización les ayudará a ser conscientes de su propio campo de energía, lo que les dará más comodidad y una sensación de alegría.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un